dzieci

Ulga na dzieci w 2015 roku

W 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi nadal mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w tym przedsiębiorcy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Z ulgi tej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody:

  • opodatkowane 19% stawką podatku (np. przedsiębiorcy podatek liniowy),
  • uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

 

Prawo do ulgi i jej wysokość

Podatnicy wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu, natomiast osoby wychowujące w roku jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka) oraz w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Wysokość ulgi w 2015 r. wynosi:

  • na pierwsze i drugie dziecko – 1.112,04 zł,
  • na trzecie – 2.000,04 zł,
  • a na każde kolejne 2.700 zł.

 

Prawo do zwrotu kwoty ulgi nieznajdującej pokrycia w kwocie podatku

Nowością jest, iż Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia. W tym celu muszą dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36) ponieważ w przypadku, gdy kwota przysługującego podatnikowi odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej ulgi na dzieci, to podatnikowi przysługuje kwota niewykorzystanej ulgi (tj. kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym). Tutaj również mamy ograniczenia i należy pamiętać, iż przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Limit ten nie uwzględnia również składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

  • które zostały odliczone w zeznaniu PIT-28 (dochody podlegające opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym),
  • które zostały odliczone w zeznaniu PIT-36L (dochody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym),
  • które zostały wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A (w deklaracjach tych wskazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego).

Jeżeli ulga na dzieci przysługuje obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany ich łączną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców.