Audyt finansowy przeprowadzony przez biegłego rewidenta to cenne informacje o kondycji firmy, wskazanie możliwości jej poprawy oraz bieżące rozwiązywanie problemów księgowych w firmie, jak również sposób na odpowiedzialne zaplanowanie jej przyszłości. Audyt zapewnia należytą informację o prawidłowości sprawozdawczości finansowej, ocenę systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej a przecież bezpieczeństwo i stabilność finansowa podmiotów gospodarczych jest podstawą współczesnej gospodarki.

Audyt finansowy każdorazowo nadzoruje kluczowy biegły rewident - co jest gwarantem wysokiej jakości świadczonej usługi. Wykonujemy w szczególności:

  • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych,
  • badanie planów przekształcenia, podziału i łączenia spółek,
  • audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • audyt zewnętrzny wynikający z ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatkowania środków finansowych,
  • wycenę przedsiębiorstw,
  • audyt podatkowy,
  • audyt prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych na zlecenie Zarządu lub właścicieli.

Usługi z zakresu audytu finansowego są przeprowadzane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, MSR/MSSF, Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.