rezygnacja_vat2

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz limity podatkowe na 2016 r.

Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego służy do przeliczenia kwot wyrażonych w euro w ustawie o podatku dochodowym, podatku Vat oraz w ustawie o rachunkowości a które wyznaczające niektóre prawa i obowiązki podatników m.in.. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, status małego podatnika oraz możliwość opłacania podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W tym roku średni kurs NBP wyniósł 4,2437 zł i został ogłoszony w dniu 1 października.

Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie jeżeli ich przychody, za poprzedni rok podatkowy (obrotowy – według ustawy o rachunkowości) wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 1.200.000 euro (art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Zatem jeżeli suma osiągniętych w 2015 r. przychodów w w/w podmiotach wyniesie co najmniej 5.092.440 zł, to począwszy od 1 stycznia 2016 r. wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przy ustaleniu obowiązku uwzględnia się przychody określone w ustawie o PDOF, a w podmiotach prowadzących już księgi rachunkowe – dodatkowo przychody określone w ustawie o rachunkowości.

W myśl ustawy o PDOF, są to przychody, o których mowa w art. 14 tej ustawy, czyli przychody z działalności gospodarczej, a według ustawy o rachunkowości – są to przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, czyli bez zysków nadzwyczajnych i pozostałych przychodów operacyjnych. W związku z tym podatnicy prowadzący w 2015 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów – przyjmują przychody określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast księgi rachunkowe – ustalają przychody według ustawy o PDOF oraz według ustawy o rachunkowości i jeśli któreś z nich przekroczą limit, wówczas od następnego roku muszą prowadzić księgi rachunkowe.

 

Limit dla celów VAT:

Posiadanie statusu małego podatnika pozwala korzystać z pewnych preferencji, tj. można rozliczać VAT według tzw. “metody kasowej” oraz rozliczać VAT kwartalnie, bez konieczności wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek. W 2016 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT (art.2 pkt. 25) będzie podatnik:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2015 r. kwoty

5 092 000 zł (czyli kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro);

  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2015 r. kwoty191 000 zł (co stanowi równowartość 45.000 euro).

 

Limity dla celów podatku dochodowego w 2016:

  • limit dla ryczałtu ewidencjonowanego wyniesie 636.555 zł.

Podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z prowadzonej działalności pod warunkiem m.in., że w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

W większości przypadków ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłaca się miesięcznie. Niemniej jednak podatnicy mogą również wybrać kwartalny sposób jego opłacania, o ile otrzymane w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro – limit dla kwartalnego ryczałtu wyniesie zatem 106.092,50 zł.

 

  • status małego podatnika dla celów podatku dochodowego

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro – co stanowi kwotę 5.092.000 zł. Posiadanie statusu małego podatnika dla potrzeb podatku dochodowego podobnie jak w przypadku podatku VAT daje pewne preferencje podatnikom tj. uprawnia do uiszczania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

 

  • limit jednorazowej amortyzacji

Prawo do jednorazowej amortyzacji mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych – co stanowi kwotę 212.000,- zł.