Powierzając nam księgi rachunkowe otrzymasz wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. Otrzymując rzetelne i wiarygodne informacje o sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowym Twojej firmy zapewnisz sobie ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji biznesowych w kluczowych sektorach Twojej działalności. Ponadto, prawidłowość rozliczeń podatkowych zagwarantuje bezpieczeństwo Twojego biznesu.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczość finansowa

Dopasujemy do Twoich potrzeb usługi prowadzenia ksiąg, ewidencji dokumentów oraz raportowania statutowego i biznesowego. W szczególności:

 • wspólne opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości spełniających wymogi ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
 • przygotowanie bazy danych w systemie finansowo-księgowym (otwarcie ksiąg rachunkowych)
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dostarczonych dokumentów
 • okresowe raportowanie danych finansowych zgodnie ze wspólnie wypracowanymi standardami
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
 • pomoc w sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności,
 • przygotowywanie innych sprawozdań i raportów wynikających z obowiązujących przepisów /m.in. GUS, NBP/
 • współpraca z audytorami

 

Usługi w zakresie rozliczeń podatkowych

W zakresie podatku dochodowego przygotujemy dla Ciebie kompleksowe miesięczne kalkulację oraz roczne zeznania podatkowe. W zakres usługi wchodzi przygotowanie:

 • miesięcznych oraz rocznych kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych w zależności od formy prawnej Klienta wraz z informacjami szczegółowymi
 • rocznego zeznania podatkowego wraz ze stosownymi załącznikami sporządzonego na podstawie rocznej kalkulacji CIT lub PIT
 • zestawienia różnic pomiędzy wynikiem księgowym brutto a dochodem podatkowym,
 • innych formularzy, jeżeli okażą się niezbędne
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

 

Rozliczenia w zakresie podatku VAT obejmują przygotowanie rejestrów oraz deklaracji VAT. W szczególności:

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży Vat na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji Vat w oparciu o prowadzone rejestry VAT
 • informowanie o kwocie podatku Vat do zapłaty
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE informującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (jeśli będzie to wymagane)
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji Intrastat (jeśli będzie to wymagane)
 • przygotowywanie wniosków o zwrot podatku Vat jeżeli na deklaracji Vat wykazano kwotę potencjalnego zwrotu podatku VAT
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

 

Korzyści płynące z powierzenia nam Twojej księgowości:

 • gwarancja fachowości rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przeniesienie odpowiedzialność za ewentualne błędy w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym na biuro rachunkowe
 • ograniczenie nakładów związanych z zakupem, serwisem i utrzymaniem oprogramowania księgowego w firmie
 • znaczące obniżenie kosztów zatrudnienia i szkoleń pracowników działu finansowo-księgowego
 • ułatwiamy koncentrację właściciela firmy nad rozwojem kluczowych obszarów działalności i zdobywaniem nowych rynków.